สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
สำหรับนักศึกษา
1.นักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด 1 คน
2.นักศึกษารหัส 60 ทั้งหมด 1 คน
3.นักศึกษารหัส 61 ทั้งหมด 226 คน
4.นักศึกษารหัส 62 ทั้งหมด 295 คน
5.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ รหัส 61 จำนวน 225 คน
6.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ รหัส 62 จำนวน 297 คน
7.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ รหัส 63 จำนวน 343 คน
8.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ รหัส 64 จำนวน 358 คน
9.รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2564 ทั้งหมด
10.รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 ทั้งหมด
11.รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2566 ทั้งหมด
12.รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2567 ทั้งหมด
สำหรับอาจารย์
1.อาจารย์ประเมินนักศึกษา จำนวน 331 คน
2.อาจารย์ประเมินสถานประกอบการ จำนวน 271 สถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการ
1.สถานประกอบการในระบบ จำนวน 304 สถานประกอบ
2.สถานประกอบการประเมินนักศึกษา จำนวน 640 คน
 
จำนวนนักศึกษาสหกิจแต่ละจังหวัด
 
>