ข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
พิมพ์วันที่ :
29/02/2567
เวลา :
05:00:51
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
วิชาเอก
สถานประกอบการ
ชื่อพี่เลี้ยง
1 6020710361
นายอิดรีส กมาลอ
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
2 6220710355
นางสาวคอรีเยาะ แมเราะดำ
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง
3 6320710001
นางสาวกนกวรรณ ตาดทอง
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา
4 6320710002
นางสาวกฤติกา อิศโร
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
5 6320710003
นางสาวกัญญารัตน์ ปราบพาลา
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
6 6320710004
นายคอยรี ดอเลาะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง
7 6320710006
นางสาวจิตชญาณัฏฐ์ คงประดิษฐ์
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
8 6320710007
นายจิระพงศ์ แดงเพ็ชร
การปกครอง
ศาลแขวงสงขลา
9 6320710008
นายชัยยุทธ บุญทิพย์
การปกครอง
ศาลแขวงสงขลา
10 6320710009
นางสาวซัยมาฮ์ มามะ
การปกครอง
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
11 6320710010
นายซำซูดีน แบเล๊าะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
12 6320710011
นายซุไลมาน กะดะแซ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
13 6320710012
นางสาวซูไมยะห์ ดาราแม
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
14 6320710013
นางสาวซูรัยนี แวฮาโละ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
15 6320710014
นางสาวซูไรนี สูหลง
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
16 6320710015
นางสาวซูฮัยนีย์ อุเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
17 6320710016
นางสาวณัฎฐิกานต์ หะหมาน
การปกครอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
18 6320710017
นางสาวณัฐฐาพร ไชยคล้าย
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
19 6320710018
นางสาวดาเรีย สาและ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
20 6320710019
นางสาวตัสนิม อาแว
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
21 6320710020
นางสาวตาสนีม สาและ
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
22 6320710021
นางสาวธณัฐฎา รัตไตรทอง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
23 6320710022
นายธนดิตถ์ พริกคง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
24 6320710023
นางสาวธีรญา บุญหวาน
การปกครอง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
25 6320710025
นางสาวนารีเราะ มะและ
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
26 6320710026
นางสาวนิตภวรรณ สินธุพาชี
การปกครอง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
27 6320710027
นายนิติภูมิ สุรักษา
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
28 6320710028
นางสาวนิมะห์ ตาปอ
การปกครอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
29 6320710029
นางสาวนูรนาเดีย ลือแบกาเส็ง
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
30 6320710030
นางสาวนูรอิลฟา รอแม
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
31 6320710031
นางสาวนูรีซัน เจะนิ
การปกครอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
32 6320710032
นางสาวนูรีดา วาเยะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
33 6320710033
นายพลวัต พรหมเทพ
การปกครอง
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
34 6320710034
นายพันธการ ขนานใต้
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
35 6320710035
นางสาวพิชชา ยินดีจิตต์
การปกครอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
36 6320710036
นายมุซตากีม ปีแนบาโง
การปกครอง
ศาลแขวงสงขลา
37 6320710037
นายมุสตอฟาฮาดี เจ๊ะสะตำ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
38 6320710038
นายมุสลีมีน ยิ่งสุขสกุล
การปกครอง
สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
39 6320710040
นางสาวมูรณี ยูโซ๊ะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
40 6320710041
นายมูฮัมหมัดซารีฟ ลาเตะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดยะลา
41 6320710042
นายมูฮัมหมัดลุบนัน วายะโยะ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
42 6320710043
นางสาวเมธาวดี สุริยาแสงทอง
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา
43 6320710044
นางสาวยามูนา เหล็บหนู
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
44 6320710045
นายยุสรัน เจะมะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
45 6320710046
นางสาวรอชีดา บิลหมาด
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
46 6320710048
นายริดูวัน แยกาจิ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
47 6320710049
นางสาวรุวัยดา ลอแม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
48 6320710050
นางสาวรุสมาวาตี เบ็ญสะมะแอ
การปกครอง
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
49 6320710051
นางสาวโรสนานี่ ปันดีกา
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
50 6320710052
นางสาววรัญญา ชูคดี
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
51 6320710053
นายวสันต์ จิตอสอ
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง
52 6320710054
นางสาววาฟา ขุนชำนาญ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
53 6320710055
นายแวอาฟีรดาวส์ แวอาลี
การปกครอง
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
54 6320710057
นางสาวสุวิมล คงอ่อน
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
55 6320710058
นางสาวโสรยา มหิเละ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา
56 6320710059
นางสาวหนึ่งฤทัย ชื่นสุขจิตต์
การปกครอง
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
57 6320710060
นายอนัส กาเดร์
การปกครอง
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
58 6320710061
นายอลิฟ ชำนาญนา
การปกครอง
สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
59 6320710062
นางสาวอัญญรัตน์ รัตนราช
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
60 6320710063
นายอับดุลรอฮิม สาอิ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
61 6320710064
นางสาวอานีตา สาแม
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
62 6320710065
นายอาฟานดี้ เจะยะ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
63 6320710066
นางสาวอาภัณตรี จันทร์วิไลรัตน์
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
64 6320710067
นางสาวอามีนี สาและ
การปกครอง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
65 6320710068
นางสาวอารีดา ฤทธิกาญจน์
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
66 6320710069
นางสาวอารีนา เจ๊ะบู
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา
67 6320710070
นายไอยรา ทับทิมทอง
การปกครอง
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
68 6320710071
นางสาวกอมารียะห์ หะยีมิ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
69 6320710073
นางสาวกูนัจลา วานิ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
70 6320710074
นางสาวซัลมา เจ๊ะหวังสวา
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ
71 6320710075
นายณัชพล เหมาะทอง
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
72 6320710076
นางสาวณิชาภัทร หมันหลี
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
73 6320710077
นายตอริก หลีสัน
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
74 6320710078
นายนัจญดี กูเล็ม
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
75 6320710079
นางสาวนัทสริม วิชา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา
76 6320710080
นางสาวนัสตีวีน มามะ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
77 6320710081
นางสาวนัสรี หะยีสะแม
การปกครองท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
78 6320710082
นางสาวนาดีญา สาและ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
79 6320710083
นางสาวนารีมัน เจ๊ะเด็ง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
80 6320710084
นางสาวนิศาชล พรัมมะณี
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
81 6320710085
นางสาวนูรีญานา ตีพลี
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
82 6320710086
นายปภังกร คำมณี
การปกครองท้องถิ่น
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
83 6320710088
นางสาวมนัสวี บิลังโหลด
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
84 6320710089
นางสาวมาปูเซาะห์ นิเดร์
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
85 6320710090
นายมูฮัมหมัดซีดิก สาและ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก
86 6320710091
นางสาวเมธิณี นวลละออง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
87 6320710092
นางสาวรวยดา หะยีอูมา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
88 6320710094
นางสาววิลดาน สาอะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
89 6320710095
นางสาวศศิธร ชุมทอง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
90 6320710096
นายศุภวัฒน์ สาดีน
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
91 6320710097
นางสาวสุภาพร สุขใส
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
92 6320710098
นายอภิรักษ์ ปานช่วย
การปกครองท้องถิ่น
สถานีตำรวจท่องเทียวระนอง
93 6320710099
นางสาวอริสา หลังจิ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
94 6320710100
นางสาวอะวาติฟ สกุงสารี
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
95 6320710101
นางสาวอัซริน อาแว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา
96 6320710102
นางสาวอาซีซ๊ะ เส็นแอ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
97 6320710103
นางสาวอารียา แวกะจิ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
98 6320710105
นายฮาสัน นิสะนิ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
99 6320710106
นางสาวกชพรรณ ธาณุกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สํานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
100 6320710107
นายกูฟาร์เรฟ สาอิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
101 6320710108
นางสาวขวัญธิดา คงมี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานีตำรวจท่องเทียวระนอง
102 6320710110
นางสาวเจ๊ะซัลวาณี มะหลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
103 6320710111
นางสาวชญาสินี แก้วแกมเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สํานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
104 6320710112
นายชินดนัย คล้ายฉิม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท บิทคับแล็บส์จำกัด : บิทคับอะคาเดมี
105 6320710113
นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
106 6320710114
นางสาวชุติปภา มณีรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
107 6320710115
นางสาวซารีนา ฮะยีบิลัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
108 6320710116
นายไซฟุตดีน หลีวัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
109 6320710117
นางสาวณัฐวดี เปรมรัชชานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
110 6320710118
นางสาวดารุณี บือราเฮง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
111 6320710119
นางสาวตอยีบะห์ บือราเฮง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
112 6320710120
นางสาวธีราพร พรหมเมศร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สํานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
113 6320710121
นางสาวนลินี ศรีอินทร์เกื้อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สํานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
114 6320710122
นางสาวนะดา สันทัด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
115 6320710123
นายนัสรี เปาะกา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิคนช่วยฅน สำนักงานใหญ่
116 6320710124
นางสาวนาเดีย ตาซู
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงนิวเดลี
117 6320710125
นางสาวนาวิดา มะละแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
118 6320710126
นางสาวนิฟาติน แซมิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
119 6320710127
นายนิอารอฟาน ยะเอะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
120 6320710128
นางสาวนุรมี บาซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
121 6320710129
นางสาวนูรลอิกราฟาตีฮะห์ ฮะยีตำมะลัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
122 6320710130
นางสาวนูรไอณี เจะมะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
123 6320710131
นางสาวนูรไอณีย์ เจะอูมา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
124 6320710132
นางสาวนูรฮายาตี อาแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
125 6320710133
นางสาวนูรฮายาตี อาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
126 6320710134
นางสาวนูรียา ขุนดำ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
127 6320710135
นางสาวพรฐิตา วรรณสกล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
128 6320710136
นางสาวฟาอีซะห์ มะเด็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
129 6320710137
นางสาวฟ้าอุ้ม ทองเกียว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
130 6320710138
นางสาวภาวิตา เบ็ญล่าเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
131 6320710139
นางสาวมารีนา หะยีดาโตะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
132 6320710141
นางสาวลีนา คลองรั้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่
133 6320710142
นางสาววรรณซูรีตา จิใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
134 6320710143
นางสาววิไลพร จงรักษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Trash Hero Pattani
135 6320710144
นางสาววิวรรณ หุนเจริญ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
136 6320710145
นางสาวศิรวีย์ บรรดา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
137 6320710146
นางสาวสกุณา ยูโซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
138 6320710147
นางสาวสุดารัตน์ อินสระคง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139 6320710148
นางสาวสุไรญา มะเด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
140 6320710150
นายอามีน ดือเระ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
141 6320710151
นางสาวอารานี อาลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
142 6320710153
นายอูซามะฮ์ ยงมะเก๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
143 6320710154
นางสาวเอซีซ่า อัลศอลีฮีน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
144 6320710155
นายแอมรี อาแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
145 6320710156
นางสาวฮาณาดีย์ ดอกา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
146 6320710157
นายฮุสซาม จาปากียา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
147 6320710158
นายกรวีร์ มัดดีน
นโยบายสาธารณะ
มูลนิธิกระจกเงา โครงการสวนครูองุ่น
148 6320710159
นางสาวชญานิษฐ์ บุญชู
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
149 6320710160
นางสาวภัทราพร เหมมินทร์
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
150 6320710161
นางสาวนาซีเราะ มูแว
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา
151 6320710162
นางสาวฟาเดีย มะมิงจิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
152 6320710163
นางสาวยาวารี บ่อเตย
นโยบายสาธารณะ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
153 6320710164
นายรอมลี ตาเย๊ะ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
154 6320710165
นางสาวสุดารัตน์ กุมกูล
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
155 6320710166
นายอนัส มะยา
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลนครเชียงใหม่
156 6320710167
นางสาวกนกวรรณ เรืองคำ
การปกครอง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
157 6320710169
นางสาวกัสมีรา บินดือราแม
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
158 6320710170
นางสาวกูซัยหม๊ะ นิเซ็ง
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
159 6320710171
นางสาวชลญา สาแล๊ะ
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
160 6320710172
นายซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ
การปกครอง
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
161 6320710174
นางสาวซีตีซูไลกา สาอิ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
162 6320710175
นางสาวซีตีนาเดีย เจ๊ะเหาะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
163 6320710176
นางสาวซูนีตา มะเก
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
164 6320710177
นายซูบัยดี สาเล๊ะ
การปกครอง
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
165 6320710178
นางสาวซูไรดา ลาเต๊ะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
166 6320710179
นางสาวซูไฮบะห์ สาและ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
167 6320710180
นางสาวโซเฟีย มะดูสาลี
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
168 6320710181
นางสาวโซเฟีย วาเงาะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
169 6320710182
นางสาวฐาณิดา จุลโกศัย
การปกครอง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
170 6320710183
นางสาวตัซนีม บือโดลาเตะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
171 6320710184
นางสาวทานตะวัน วรรณชนะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดระยอง
172 6320710185
นายธนพล แสงคุณ
การปกครอง
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
173 6320710186
นางสาวธมลวรรณ นาคสุข
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
174 6320710187
นางสาวธัญกร แขกพงศ์
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
175 6320710188
นายธีรภัทร พิทักษ์บัญชาการ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
176 6320710189
นายนันทกร กาลรักษ์
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
177 6320710190
นายนันทกาฬ กาลรักษ์
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
178 6320710191
นางสาวนาดียา ยูโซ๊ะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
179 6320710194
นางสาวนุรอัยนี ยีโกบ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
180 6320710195
นางสาวนูซูรา สามะ
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
181 6320710196
นางสาวนูรฟัลมี สือรี
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
182 6320710197
นางสาวนูรฟาตีกะห์ บอสู
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
183 6320710198
นางสาวนูรริศมี เจ๊ะเงาะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
184 6320710199
นางสาวนูรอาฟีฟี เจะนะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
185 6320710200
นางสาวนูรฮูดา แซจิ
การปกครอง
สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
186 6320710201
นางสาวนูรไฮฟา ซามูดิง
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
187 6320710202
นางสาวนูรียา หมาดทิ้ง
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
188 6320710203
นางสาวนูรูลยุสนีย์ พลี
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
189 6320710205
นางสาวพรนภา แขกเต้
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
190 6320710206
นางสาวพันธษา ไม้ค้าง
การปกครอง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
191 6320710208
นางสาวฟาฎีละห์ ยีมะมิง
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
192 6320710209
นางสาวฟาตีณีย์ ซีดิ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
193 6320710210
นางสาวฟาตีเมาะ กาซอ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา
194 6320710211
นางสาวฟามิลลา สาและ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
195 6320710212
นางสาวฟารีน่า โส๊ะหลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
196 6320710213
นางสาวฟิรฮานา บู่เอียด
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
197 6320710216
นางสาวมุสลีฮะฮ์ สะแต
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
198 6320710218
นางสาวยลดา เเสะเด็น
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
199 6320710219
นางสาวยัสมี ยูนุ๊
การปกครอง
สถานีตำรวจการท่องเที่ยวภูเก็ต
200 6320710220
นายรอกีฟ ดอเลาะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
201 6320710221
นางสาวรุชดา นุ้ยโสะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
202 6320710222
นางสาวรุวัยดา เบ็ญโส๊ะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
203 6320710223
นางสาวรุสนา บินสาแม
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
204 6320710224
นางสาวรุสมี ยะฝาด
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
205 6320710225
นางสาวลาตีฟะห์ ดอเลาะ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
206 6320710226
นางสาวไลลา หนิหมาน
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
207 6320710227
นางสาววาตี ปูเตะ
การปกครอง
สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
208 6320710228
นางสาวแวนัฟตารี บาเน็ง
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
209 6320710229
นางสาวศุชัญญา ทองกอบสม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
210 6320710230
นางสาวสุปราณี เส็นบัตร
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอกงหรา
211 6320710231
นางสาวสุวรรณา หมัดอาด้ำ
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
212 6320710232
นางสาวสุวัยดา สำลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
213 6320710233
นางสาวสุไหวหย๊ะ เนสะแหละ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอกงหรา
214 6320710234
นายอภิวิชญ์ เริงสมุทร
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
215 6320710235
นางสาวอลิษา เจ๊ะบอซู
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
216 6320710238
นางสาวอัดณีย์ เจะอามะ
การปกครอง
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
217 6320710241
นางสาวอีญ์มาน ดอเลาะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดนราธิวาส
218 6320710243
นางสาวฮานะ มะมิ่ง
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
219 6320710245
นางสาวกมลพรรณ คงทน
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
220 6320710246
นางสาวจิรนันท์ เสียมไหม
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิอันดามัน
221 6320710247
นายซุเบร สะอุ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
222 6320710248
นายซูเฟียน อีซอ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
223 6320710249
นางสาวซูไฮดา สาแม
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
224 6320710250
นายไซพุลเลาะ มะยี
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
225 6320710251
นางสาวญารูมี บูรอดียา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
226 6320710252
นางสาวนิซรีน เจะมะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
227 6320710254
นางสาวนิสรีน มาหะมะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
228 6320710255
นางสาวนิสา นิแมเราะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ
229 6320710256
นางสาวนุสนี กมางิน
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา
230 6320710257
นางสาวนูรอาซีกีน สาและ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
231 6320710259
นางสาวฟอร์รีดา เกอร์ลัช
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
232 6320710260
นายฟัยซอล วันเกื้อ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
233 6320710261
นายฟากรี ซาซู
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
234 6320710262
นางสาวฟาอีหลา โซะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
235 6320710263
นางสาวฟีรเดาส์ อะลีสะ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลแขวงสงขลา
236 6320710264
นายมนัสนันทร์ เจ๊ะมามะ
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
237 6320710265
นางสาวมัซวีน ดาโต๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
238 6320710266
นางสาวมุรนีย์ นิฮะ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
239 6320710267
นายมูฮัมหมัด เจะเตะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก
240 6320710268
นางสาวยามีละ หะสีแม
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
241 6320710269
นายรุสดี หลงแดวา
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
242 6320710270
นางสาวศิรีญา หาสกุล
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
243 6320710271
นางสาวสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
244 6320710272
นางสาวสุวัยดา เวชสิทธิ์
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิอันดามัน
245 6320710273
นายอับดุลซาลาม ฮาเระ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
246 6320710274
นางสาวอัสมะ อาแว
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
247 6320710275
นางสาวอานีซะห์ กีละ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
248 6320710276
นางสาวอานีตา หิเล
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
249 6320710277
นางสาวอารีนา ดือเร๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
250 6320710278
นายอาลิฟ จารมะ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
251 6320710279
นายอุสมัน สีตีเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
252 6320710280
นางสาวฮุสนา สาเล็ม
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
253 6320710281
นางสาวจัมมีละห์ อับดุลฮานุง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
254 6320710282
นางสาวจิรัญญา เจ๊ะสา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Kokotel Krabi Oasis
255 6320710283
นายเจ๊ะซอบรี สาเล็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
256 6320710285
นางสาวซอฟียะห์ สูหลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
257 6320710286
นางสาวซอฟียะฮ์ แวอุเซ็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานีตำรวจการท่องเที่ยวภูเก็ต
258 6320710287
นางสาวซัลมา เกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคใต้
259 6320710288
นางสาวซัลมี ซีเดะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
260 6320710289
นางสาวซากีนะห์ เจะเตะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
261 6320710290
นางสาวซีมาอ์ ยาหวัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรวังประจัน
262 6320710291
นางสาวซุลฟา ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
263 6320710292
นางสาวซูฟิตตรี สะนิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
264 6320710293
นายณัฐพล ศิลารัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
265 6320710294
นางสาวทิศากร เทียมแก้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ออล ซีซั้นส์ มารีน จำกัด
266 6320710295
นางสาวนริสา อิ่นหมัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
267 6320710296
นางสาวนารีมันย์ เฮะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
268 6320710297
นางสาวนารียะห์ กาแลซา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
269 6320710298
นายนาอีม เจ๊ะเหาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
270 6320710299
นายนิซอฟรอน ดาแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
271 6320710300
นางสาวนิธิดา ปาเจาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
272 6320710301
นางสาวนินลญา ซีเดะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
273 6320710302
นางสาวนิมูรนา หะเดร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
274 6320710303
นางสาวนิอัลดาร์ มะเจย์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส
275 6320710304
นายนิอัสมี นิเล๊าะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
276 6320710305
นางสาวนุรวาณี มะดีเยาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
277 6320710306
นางสาวนุรไอนี หะจิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
278 6320710307
นางสาวนูรฟารีซา อียา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Asia center foundation
279 6320710309
นางสาวบัดรียา สุทธิการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองบินตำรวจ
280 6320710310
นางสาวพรพิมล บั้งเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
281 6320710311
นายฟัรฮาน มะนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานีตำรวจการท่องเที่ยวภูเก็ต
282 6320710314
นางสาวมารียา อาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
283 6320710315
นายมูฮัมหมัดอักมาล ดอเล๊าะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงนิวเดลี
284 6320710316
นายมูฮัมหมัดอัรฟานร์ ลาเตะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
285 6320710318
นายมูฮำหมัดรอดี เจ๊ะสาเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
286 6320710319
นายยุทธนา ทิพย์อ้าย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Embassy of the Kingdom of Bahrain
287 6320710320
นายวรวิทย์ สุวรรณรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
288 6320710321
นายวันมูฮัมหมัดมะฮ์ดี เสมอภพ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
289 6320710322
นางสาวแวฮุสนา สาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
290 6320710323
นางสาวศศินิภา เกษานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
291 6320710324
นางสาวสูเรียณีย์ ยูโซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
292 6320710325
นางสาวอนัญญา เทพวงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
293 6320710326
นางสาวอรดา หมัดอาหลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
294 6320710328
นางสาวอัลวานี มะแตหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
295 6320710329
นายอัสรี สะเอะ
การปกครองท้องถิ่น
สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
296 6320710330
นางสาวอานีต้า อาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
297 6320710331
นายอาบีฎ สะมาแอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานีตำรวจการท่องเที่ยวภูเก็ต
298 6320710332
นายอิลฮาม ตาเฮ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
299 6320710333
นางสาวอิสวารา ตาเฮร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
300 6320710334
นายอุชุกร หนูคง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ออล ซีซั้นส์ มารีน จำกัด
301 6320710335
นางสาวอูลญา อิแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
302 6320710336
นายเจตนิพัทธ์ ชนะภัย
นโยบายสาธารณะ
เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
303 6320710338
นางสาวซูวัยบะห์ มะและ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
304 6320710339
นางสาวทิชา บุญเรืองรอง
นโยบายสาธารณะ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
305 6320710340
นางสาวนรินดา บริบูรณ์
นโยบายสาธารณะ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
306 6320710341
นางสาวนิรอฮานา สาและ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ
307 6320710342
นายนิอิรฟาน เจ๊ะโซะ
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ
308 6320710343
นางสาวนูรมา บือซา
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
309 6320710344
นายมะซอฟี ยูโซะ
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
310 6320710345
นางสาวหัยฟาอ์ สะอุ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
311 6320710346
นายอนัส บินล่าเต๊ะ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลนครเชียงใหม่
312 6320710347
นางสาวอังคณา อัญชนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Amnesty International Thailand
313 6320710348
นายอามีรุณ ขาเดร์
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา
314 6320710349
นางสาวอีลฮัม อูมา
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
315 6320710350
นางสาวฮูซัยนี อาเล็ง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
316 6320710351
นางสาวจิราวรรณ เมืองแก้ว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
317 6320710352
นางสาวเจด้า ยะลา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
318 6320710354
นางสาวนูรมีณี มะเกะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
319 6320710355
นางสาวนูรมีย์ อาแว
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
320 6320710356
นางสาวฟาติน โดมิ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
321 6320710359
นายอนัส สะเตาะ
การปกครองท้องถิ่น
สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
322 6320710361
นางสาวอิสนา สะและน้อย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
323 6320710362
นางสาวดารีนา ดอเล๊าะ
นโยบายสาธารณะ
เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
324 6320710363
นางสาวนารีมัน แวสุหลง
นโยบายสาธารณะ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
325 6320710364
นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะนะ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ
326 6320710365
นางสาวนูรุลฮีดายะห์ สายอตูลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
327 6320710366
นางสาวพันธิตรา มากทอง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
328 6320710367
นายอามีน การี
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
329 6320710368
นายอารฟาน เพ็งมูซอ
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
330 6320710369
นางสาวอาอีดะห์ มะนอ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลนครเชียงใหม่
331 6320710370
นายอุสมาน ดิง
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา
332 6320710371
นางสาวนิจจารีย์ จันทร์คำ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานีตำรวจท่องเทียวระนอง
333 6320710372
นายแวฟารีส ลาเต๊ะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
334 6320710373
นายชยพล นิลทะรัตน์
การปกครอง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
335 6320710374
นายรุสลาน มะเก็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
336 6320710377
นายปฐมพร สาแลแม
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่
337 6320710378
นายลุตฟีย์ มอลอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
338 6320710379
นางสาวอิลฮัม ดูมีแด
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
339 6320710380
นางสาวมูรนิตา ปาทาน
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
340 6320710381
นางสาวนูรฮัยซาน ซามารอ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
341 6320710382
นางสาวฟัตนีน แวนาแว
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
342 6320710383
นางสาวยุสรา บินฮิม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
343 6320710384
นางสาวซาฟาวาตี ยีระ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
นักศึกษา : ปี 2566 ทั้งหมดจำนวน 343 คน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________