ข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
พิมพ์วันที่ :
29/02/2567
เวลา :
05:14:18
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
วิชาเอก
สถานประกอบการ
ชื่อพี่เลี้ยง
1 5920710058
นายฮัดซาน บิลสัน
การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง
นายชัยวัฒน์  ใจโต  
2 6020710156
นายอัฟนาน เล็มโดย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย
นางนฤมล  ยินดีสุข  
3 6120710001
นางสาวกัลยาณี หว่าหลำ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
นางสุรันณีย์  เหมอุดม  
4 6120710002
นางสาวกุลธิดา มูดอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นางสาวธันยาภรณ์  พัฒนโชติ  
5 6120710003
นางสาวเกวลิน หลีหงัด
การปกครอง
เทศบาลเมืองสะเดา
นางสาวสิรินาถ  แก้วเพ็ชร  
6 6120710005
นางสาวคอดีเย๊าะ กีละ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวนูรอ  อาบูวะ  
7 6120710007
นายซารอน อาแวกือจิ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
นายสดุดี  หมะอะ  
8 6120710008
นางสาวซุลฟา ลาเเซ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฟาด้า  ปานสัน  
9 6120710009
นายโซเฟียน ตาเย๊ะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
นางสาวเมสินี  พลเมือง  
10 6120710013
นางสาวนิศริน สะมะแอ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
นางสาวชัญญาภัค  ศรีนุ่น  
11 6120710015
นางสาวนูรกัซตูรี ตาเฮ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอระแงะ
นางสาวธนิกานต์  หยังสู  
12 6120710016
นางสาวนูรญา มามุ
การปกครอง
ศาลจังหวัดนราธิวาส
นางสาวณัชชา  สังข์ทอง  
13 6120710017
นางสาวบาซีเราะ ปะดอลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวจีระนันท์  เสาวคนธ์  
14 6120710019
นายพงศกร ร่างเล็ก
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดคง  
15 6120710020
นางสาวฟาตีมะห์ หะบาแว
การปกครอง
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
นายนัฐวัส  ไพบูลย์  
16 6120710022
นางสาวภามีลา มะอุเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา
นางสาวกรรณฤพร  น่วมเฟื่อง  
17 6120710023
นายมุมิน รัตนชนานนท์
การปกครอง
Voice TV
นายทวีศักดิ์  เกิดโภคา  
18 6120710024
นายมูฮัมมัดซิดดิก เจ๊ะเล็ม
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดสตูล
นายกูสารี  ยาแบโด  
19 6120710027
นางสาววาตี เจ๊ะสมาแอ
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
นางสาวเสถียร  สำราญ  
20 6120710029
นางสาวสุพัตรา เรืองกิจชู
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่
นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิสถิตย์  
21 6120710030
นายอภิสิทธิ์ สมัยอยู่
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
นางสาวณิชารีย์  ตาเดอิน  
22 6120710031
นางสาวอัญญรัตน์ จรูญสอน
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
นายฐิติ  สังข์อ้น  
23 6120710032
นางสาวอัฟนาน มะเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
นายอุดม  ใหม่นุ้ย  
24 6120710033
นางสาวอาดีละห์ ยูโซะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางไลล่า  แยนา  
25 6120710034
นางสาวอามานี สาและ
การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี
นายสาเหะอาลิฟ  อัลยุฟรี  
26 6120710035
นางสาวอามานี หะยียูโซ๊ะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายอับดุลอาซีร์  โนะ  
27 6120710036
นางสาวอิบตีซาม มะลี
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา
นางสาวยุวรรณา  ทิวาสมาน  
28 6120710037
นายไอมาน วามะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
นายสุรพล  ทองประดับ  
29 6120710039
นางสาวฮูดา สะมะแอ
การปกครอง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นายมนะชัย  สุจินโณ  
30 6120710040
นางสาวเกวริน สุวรรณโณ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นางสาวรุ่งทิพย์  หวันหีม  
31 6120710042
นางสาวโซเฟีย นิเด็ง
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางอามีนา  ไชยกุล  
32 6120710043
นายณัชพล ขุนชิต
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวชูเกียรติ  ทองกับศรี  
33 6120710044
นางสาวนัศรีย์ นิจิ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
นายธนาศักดิ์  ธรรมเจริญ  
34 6120710045
นายนูร์อีซัม สตอปา
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางจิตรา  สงหมด  
35 6120710046
นางสาวนูรฮีดายะห์ กูมะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นายไพรัช  ณ ถลาง  
36 6120710048
นางสาวลาลิต้า หยีปอง
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
นางซารีต้า  เด็นหลี  
37 6120710049
นางสาวศโรชา เวชสัมฤทธิ์
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์  
38 6120710051
นายอิรฟารูดีน อาแว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา
นายเอกสิทธิ์  เลาะมิง  
39 6120710052
นายฮัยด๊าด ซามัน
การปกครองท้องถิ่น
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
นางมสัญญา  ธนัตวรานุกูล  
40 6120710053
นางสาวฮาซามี แกแซแอ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
นางสาวรัชนี  จำศักดิ์  
41 6120710054
นางสาวแคทลียา สามารถ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะตำ  
42 6120710055
นายดนุรุจน์ ยา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะตำ  
43 6120710057
นางสาวนาดียะห์ บินดุสะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
นายอาซูวา  สุรีหวัง  
44 6120710058
นางสาวนุรอีห์ซานด์ มะสาแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
นายหัสชัย  หนูอุไร  
45 6120710059
นางสาวฟิรดาว บาเห็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท อุสคุดาร์ จำกัด สาขายะลา
นางสาวนูรีดา  เจ๊ะดอมะ  
46 6120710061
นางสาวมารามณ์ จารู
การปกครอง
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
นางสาวเปมิกา  แวมายอ  
47 6120710062
นางสาวมุรณีย์ แวดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
นายอิลฟาน  ตอแลมา  
48 6120710063
นางสาวศิริณัชกมล วงษ์พานิช
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะดำ  
49 6120710064
นางสาวสโรชา ปริงทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม  
50 6120710065
นายอัสรี มะยี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นางโซเฟีย  หะยีสาแม  
51 6120710066
นายอามีร์ บูรอเดีย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
นางสาวมาลินี  ยามา  
52 6120710067
นายอีกรอม อิงดิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์  
53 6120710069
นางสาวโซเฟีย มะเซ็ง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นายมนะชัย  สุจินโณ  
54 6120710070
นางสาวนาราภัทร พวงพันธ์
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
55 6120710071
นางสาวปรมาภรณ์ ชุมละออง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
56 6120710072
นายหาซาฟัต สือนิ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นางสาวพรทิพย์  ชีววุฒิพงศ์  
57 6120710074
นางสาวอานีซ๊ะห์ อูมา
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นางสาวพรทิพย์  ชีววุฒิพงศ์  
58 6120710077
นางสาวซุลฟา การูมอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Deep South Watch
นายรอมฎอน  ปันจอร์  
59 6120710078
นางสาวนุนี กริยา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวมาติกา  เติมผาติ  
60 6120710079
นายอาหะหมัด สิเดะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
61 6120710081
นางสาวขวัญนภา แซ่เลื่อง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
นายอัฐพล  ยีตาหยี  
62 6120710082
นางสาวจินตรัตน์ แสงเดือน
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
นายอัฐพล  ยีตาหวี  
63 6120710083
นางสาวซอเฟียฮ์ อิแอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นางสุภาวดี  หนูทิม  
64 6120710084
นายซูฮัยมี อัซมาน
การปกครอง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
นางสาวซูไวบะห์  หะมิดง  
65 6120710085
นายณัฐวุฒิ บุญดำ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
นางลาวรรณ  ท้ายเซ่ง  
66 6120710086
นายถิรวัฒน์ เจะหลง
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
นางยูลีฮา  สือรีซอ  
67 6120710087
นายธนพงศ์ อินต๊ะสุข
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
นางสาวผกามาส  ไฟจิตจินดา  
68 6120710088
นางสาวนฤมล ใจดี
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
นางสาวศรสวรรค์  บุญศิริ  
69 6120710089
นายสุพจน์ จันเเดง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
นายนายอัฐพล  ยีตาหวี  
70 6120710090
นางสาวฐิติชญา สแลมัน
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
นายกษิต  เสน่ห์ภักดี  
71 6120710091
นายอัฟฟาน ตาเยะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายอับดุลอาซีร์  โนะ  
72 6120710092
นางสาวอาฟีฟะห์ จินตรา
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะหา
นายอิฎรีส  อิบนูอดิล  
73 6120710093
นายชารีฟ ดือเร๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
นางสาวมาชนา  มะหมัด  
74 6120710094
นางสาวซูไรดา สามะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายพินิต  เมฆเฉลิม  
75 6120710095
นางสาวปริยาภรณ์ มัฎฐารักษ์
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
นางสาวศรีสุภา  พระวิวงศ์  
76 6120710096
นางสาวนัยนา ชุมแดง
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นางสาวรุ่งทิพย์  หวันหีม  
77 6120710097
นางสาวฟาติน เจะและ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
นางสาวพนิดา  ยอดแก้ว  
78 6120710098
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
นางสุพรรณี  นวลเกลี้ยง  
79 6120710099
นางสาวอัซมา หารง
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดนราธิวาส
นายประเสริฐ  เดชะ  
80 6120710100
นางสาวเจ๊ะฟูซีมะห์ แดเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
นางเนาวรัตน์  แสและน้อย  
81 6120710101
นายชนะศักดิ์ หมัดหมาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
นางเนาวรัตน์  สะเเละน้อย  
82 6120710102
นางสาวณัฐริณี อภัยรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะดำ  
83 6120710103
นางสาวนิซูฮัยลา อุสมันบาฮา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
นายอาซูวา  สุรีหวัง  
84 6120710104
นางสาวฟิรดาวส์ โตะหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
นายอาซูวา  สุรีหวัง  
85 6120710105
นายวรัญชิต บู่ทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวมาลี  สิทธิเกรียงไกร  
86 6120710106
นางสาวสุชาดา เต็มพร้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะตำ  
87 6120710108
นางสาวอัสนาวาตี เจ๊ะหลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
88 6120710109
นางสาวจิราภา รักชน
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ
นางโรสมีนา  มะยาซิง  
89 6120710110
นางสาวซารีนา สมะแอ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวการีมะห์  บากา  
90 6120710111
นางสาวกรพิณ หอมจันทร์
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
นางกวินา  พิณสุวรรณ  
91 6120710112
นายกันต์ จูฑังคะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี
นางสาวบุษยา  ขันธวิธิ  
92 6120710113
นางสาวคอลีเยาะ หะยีมายอ
การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี
นายสาเหะอาลิฟ  อัลยุฟรี  
93 6120710114
นางสาวซอฟีย่ะห์ บินเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
นางราตรี  แซ๋เตียวดามี  
94 6120710115
นางสาวต่วนตีซันห์ นิละ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางสาวสิณัฏฐ์ดาภา  เทพสุวรรณ  
95 6120710116
นางสาวต่วนอามานี ซารี
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวอาอีชะฮ์  จิใจ  
96 6120710117
นายนราธิป พวงเนตร
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางสาวพิชญา  ภูมิพัทธ์  
97 6120710118
นางสาวนริศรา สมากล
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเบตง
นางสาวอนัญญา  กันเพ็ง  
98 6120710119
นางสาวนัสริน แอคัต
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
นายสมเกียรติ  ทองเป็นไชย  
99 6120710120
นางสาวนาซีเราะห์ อาแซ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
นางดารุณี  บือซา  
100 6120710122
นางสาวนูรไอนี มะตีเยาะ
การปกครอง
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายสุชาติ  ลือเกีรติศักดิ์  
101 6120710123
นางสาวนูรีนา เหมหมาด
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางสาวนูรอัยนีร์  ขรีดาโอ๊ะ  
102 6120710124
นางสาวโนรกัสมี สมะแอ
การปกครอง
สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
นางสาวมายานี  แดมะยุ  
103 6120710125
นายพีระพัฒน์ เร่สัน
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
นางสาวยุวรัตน์  เด็นหลี  
104 6120710126
นางสาวฟริตียะห์ เจะมะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวจีระนันท์  เสาวคนธ์  
105 6120710127
นางสาวฟาติณย์ ดอรอเฮง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวจีระนันท์  เสาวคนธ์  
106 6120710128
นางสาวฟารีดา ยูโซะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
นายอาหะมะเพายัน  ฮามะ  
107 6120710129
นางสาวฟีรดาว มาลายา
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
นายเสถียร  สำราญ  
108 6120710130
นายมูฮัมหมัดบูลยามีน เจ๊ะหะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
นายมูฮำหมัดนาเซ  ลาเต๊ะ  
109 6120710131
นางสาวรัตติยา รือสะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางสาวสิณัฏฐ์ดาภา  เทพสุวรรณ  
110 6120710132
นางสาวสุภัทรา กุลทวี
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
นายเสถียร  สำราญ  
111 6120710135
นายอนัส หะยีสะมะแอ
การปกครอง
The Patani
นายอิลฮัม  อีแน  
112 6120710136
นางสาวอริสา ลูกสะเดา
การปกครอง
เทศบาลเมืองสะเดา
นางสาวกัญญารัตน์  พันดวง  
113 6120710137
นางสาวอัซมี แวแม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี
นางสาวบุษยา  ขันธวิธิ  
114 6120710138
นายอัซรอฟ ปากียา
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลาง)
นางมณฑา  ช่วยนุ่ม  
115 6120710139
นายอัฏฐกร ปานผอง
การปกครอง
ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ
นายสุรศักดิ์  ชนะกิจ  
116 6120710140
นายอัฟฟาน เยงยูนอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล  
117 6120710141
นายอัสฮา เต๊ะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
นายมูฮำหมัดนาเซ  ลาเต๊ะ  
118 6120710143
นางสาวอานีมา สะอาด
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
นางสาวผกามาส  ไพจิตจินดา  
119 6120710145
นายอาหาหมัด สนิยือลอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
นายบุญลือ  เทพษร  
120 6120710146
นางสาวอิบตีซัน มะหะมะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอรามัน
นางณัฐพร  อุไรกุล  
121 6120710147
นายซัมสุดิง ดอเสาะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
นางสาวกัณฑิมา  ทองอร่าม  
122 6120710148
นางสาวซาฟีรา หะยีดือรอแม
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์  
123 6120710150
นางสาวซูลบีกะห์ ดอแม
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง
นางสไบรัตน์  ราฮิมมูลา  
124 6120710151
นางสาวญาติกา ถาวรณิชย์
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
นางสาวซูไวบะห์  หะมิดง  
125 6120710152
นายณัฐวุฒิ พรรณศรี
การปกครองท้องถิ่น
สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
นางขนิษฐา  หะยีมะแซ  
126 6120710153
นางสาวดานีลา สาเฮาะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
นางสาวเราะอูฟ  มูซอ  
127 6120710154
นางสาวนุรอีมาน สมาแฮ
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองจิก
นางสาวฮายาตี  เวาะเละ  
128 6120710155
นางสาวนูรกัสวานี รอนิง
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์  
129 6120710156
นางสาวนูรีซัน เจะตาเหร์
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางวนิดา  ศรีตุลาการ  
130 6120710158
นายปริตต์ เสียมไหม
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
นางซารีต้า  เด็นหลี  
131 6120710159
นายฟุรกรณ์ สาและ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
นายฮาริซ์  กาซอร์  
132 6120710160
นางสาวมารีนา อุเซ็ง
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองจิก
นายมะรอกี  เวาะเลง  
133 6120710161
นางสาวมารีน่า อิสมะแอน
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์  
134 6120710162
นางสาวมาเรียม บาราเฮง
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
-ณภัทร  หงษ์ทอง  
135 6120710164
นายมูฮัมหมัดชารีฟ วันแอเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาว พนิดา  ทักษิณาชลเทพ  
136 6120710165
นายมูฮำหมัดอามีน ยือราน
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
นางอทิดาพร  ธรรมเจริญ  
137 6120710166
นางสาวรุสนา กาเดร์
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
นางสาวนูร์รอ  หะยีเลาะ  
138 6120710167
นางสาวรูสนี สะมาเเห
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองจิก
นางสาวเปรมา  รัตนพงศ์  
139 6120710168
นายศาสตร์ตรา ดือราแม
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
นายนาย อาห์มัด  อัลญามีน  
140 6120710169
นางสาวสอฟียะห์ ยูโซ๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นายภิรวัฒน์  จันทร์ดิษฐวงษ์  
141 6120710170
นางสาวสุนีตา สาเม๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางนางมัสวิน  มะสา  
142 6120710171
นางสาวอานีตา วามะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
นางสาวคอมือซะห์  มะและ  
143 6120710172
นายอารีฟ มะมิง
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
นายชนะ  โต๊ะขุน  
144 6120710173
นางสาวอาอีเสาะ สาและ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายพินิต  เมฆเฉลิม  
145 6120710174
นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
นางสาวอนงค์  สังข์ชุม  
146 6120710175
นายอิลยัส เล๊าะเหะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอนาทวี
นายศิรวิชญ์  สังข์เศรษฐ  
147 6120710176
นายอุสมาน สมุ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์  
148 6120710177
นางสาวฮาญาตี เจ๊ะมะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวนายชูเกียรติ  ทองกับศรี  
149 6120710178
นายซอฟีร ชลายนเดชะ
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
นางสาวสาลินี  เจะปูเตะ  
150 6120710179
นายอารีฟัน เจ๊ะมะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางสาวพิมพ์อร  เทวรักษ์  
151 6120710180
นางสาวสุไวบะห์ มะลี
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
นางสาวฮัสม๊ะฮ์  ดอเลาะ  
152 6120710182
นางสาวเเพรวพรรณ หลำแซ่อิ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะตำ  
153 6120710183
นางสาวกนกพร หมานสนิท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
154 6120710184
นางสาวกษมา สาลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางมาลีนี  เจ๊ะอุบง  
155 6120710185
นางสาวซอลีหะ หมาดเดียะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
นางเนาวรัตน์  สะและน้อย  
156 6120710186
นางสาวซัยณูรีย์ แลบา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวซารีฮาน  สุหลง  
157 6120710187
นางสาวซีตีฮายา บินแวหะมะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุไหงโกลก
นายดาพรัท  สุขวารี  
158 6120710189
นางสาวซูไฮลา เจะหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
นายฮาริซ์  กาซอร์  
159 6120710190
นางสาวไซนับ เจะฮะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
นางสาวณัฐรดา  สมสี  
160 6120710191
นายทนง นนทกาญจน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกรกช  เรือนจันทร์  
161 6120710192
นางสาวนาซอฟ๊ะ มะลูมุ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
นางเนาวรัตน์  สะและน้อย  
162 6120710193
นางสาวนาซานีน ยากะจิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิสุรินทร์พิศสุวรรณ
นายฟูอาดี้  พิศสุวรรณ  
163 6120710194
นางสาวนิซัลเมาะฮ์ มูดี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
นางสาวอาอีเส๊าะ  อาเย๊าะแซ  
164 6120710195
นางสาวนิสรีนนา ดุหลำยะแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม  
165 6120710196
นางสาวนิฮุสนา แวกาเดร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
166 6120710197
นางสาวนูรปาตีนี บาเหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
นายอดุลย์  แหมะตำ  
167 6120710199
นางสาวนูรีดา สะนิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
นางสาวมาลินี  ยามา  
168 6120710200
นางสาวพาตีฮะห์ หะยีสาเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
169 6120710201
นางสาวมารีนา กลิ่นเมฆ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
นางสาวNIKKI  DAND  
170 6120710202
นายโมฮัมหมัดฟัฮมีย์ ยูโซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
171 6120710203
นางสาวรูฝาณี ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวซารีฮาน  สุหลง  
172 6120710204
นางสาวโรสนานี บือซา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
นายอิลฟาน  ตอแลมา  
173 6120710205
นายวรากร นิ่มนวล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวดร. มาลี  สิทธิเกรียงไกร  
174 6120710206
นางสาววานีต้า เบ็ญโส๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางมาลีนี  เจ๊ะอุบง  
175 6120710208
นายสุทธิภัทร สามทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวมาติกา  เติมผาติ  
176 6120710209
นางสาวสุไวบ๊ะห์ ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
-ร.ต.อ.หญิง เอษณีย์  ปลอดทอง  
177 6120710210
นายอัครพนธ์ สงสุวรรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
นายอโณทัย  สงสุวรรณ์  
178 6120710212
นางสาวอาซีมาร์ ยะลา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรกระบี่
นางณัฎฐนันท์  พงค์พรหม  
179 6120710213
นายอาทิตย์ กล้าศักดา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกรกช  เรือนจันทร์  
180 6120710214
นางสาวอามานี สะนิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
-ร้อยโทสุกฤษฎิ์   อาชวคุณ  
181 6120710215
นางสาวอามีเน๊าะ มาปะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
182 6120710216
นางสาวอารีนา ดอรอนี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
นายอิลฟาน  ตอแลมา  
183 6120710217
นายอิบราเหม เดนหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
นายธนานันต์  คงอุบล  
184 6120710218
นายฮาฟิต หวังโส๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
นายธนานันต์  คงอุบล  
185 6120710219
นางสาวจิรดา ศรีรัตน์
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
186 6120710220
นางสาวจุฑารัตน์ ปานโส๊ะ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองสะเดา
นายมนูญ  วันแก้ว  
187 6120710221
นางสาวซูรีนา แอดะสง
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นายชูเกียรติ  ทองกับศรี  
188 6120710223
นายนัซรูดดิน มะเยะ
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นางสาวอาอีซะฮ์  เจ๊ะมะ  
189 6120710224
นางสาวนูรมี ดิง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
นายฐิติพงศ์  นนทโชติ  
190 6120710226
นางสาวมัสยา ขุนทอง
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นายชูเกียรติ  ทองกับศรี  
191 6120710227
นายมูฮำหมัดฟารุต มูเล็ง
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นางสาวชนิสรา  จันทร์ฉาย  
192 6120710229
นายสุวัฒน์ แก้วประถม
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
193 6120710231
นางสาวอนันดียา ดอรอแม
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
นางภคินี  แก้วง่าย  
194 6120710232
นางสาวซอฟียะห์ อิตำ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเบตง
นางสาวอนัญญา  กันเพ็ง  
195 6120710235
นายสูฮัยมี ลือแบซา
การปกครอง
คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมเเละสิทธิมนุษยชน รัฐสภา
นายภูวน  อุ่นจันทร์  
196 6120710237
นางสาวนูรีนัน หะมะแตม๊ะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
นายสุรพล  ทองประดับ  
197 6120710238
นายฮากัม มาแฮ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
นางสาวกูยะห์  มานิ๊  
198 6120710239
นางสาวซูไรดา สะอะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอมายอ
นายสมชาย  เพ็งคำภู  
199 6120710241
นายมูหามัดสัมรี สะมะแอ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
นายซาฟีอี  ดอเลาะ  
200 6120710242
นางสาวสุไรยา สามะ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
นางสาวซูไวบะห์  หะมิดง  
201 6120710245
นายอัดนันต์ มะดารี
นโยบายสาธารณะ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
นางสาววอรกัญญา  สุขรัตน์  
202 6120710246
นางสาวคอลีตา ดอเล๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
นางสาวมัรฮูดา  สาแม  
203 6120710247
นางสาวสีตีปาตีเมาะ เต๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
นางนิซะ  มามะ  
204 6120710248
นางสาวฟารีดา กากอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
205 6120710250
นางสาวโซเฟีย สะลามะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
206 6120710251
นางสาวอัสนีย์ สะมะแอปอเยาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
207 6120710252
นางสาวอารีนา มูซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
นายอิรฟาน  ตอแลมา  
208 6120710254
นางสาวซารีฟาน วานิ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางสาวนูรอัยร์นี  ขรีดาโอ๊ะ  
209 6120710259
นางสาวซูไรสา เปาะซา
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวอารีย์  เหล็มปาน  
210 6120710260
นางสาวปาตีเมาะ สาและ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองสะเดา
นายมนูณ  วันแก้ว  
211 6120710261
นางสาวนุรไอนี บือราเฮง
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวอารีย์  เหล็มปาน  
212 6120710262
นางสาวนิศาลักษณ์ สมากล
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองเบตง
นางสาวสุวรรณนีย์  บุญสุวรรณ์  
213 6120710263
นางสาวปานจรี หมันเส็น
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานจังหวัดสตูล
นายพ.อ.อ.ฉัตรชัย  สกุลแก้ว  
214 6120710264
นายมูฮัมมัด สุพพัต
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
นายฮาริซ์  กาซอร์  
215 6120710265
นางสาวอาตีกะห์ สาแล
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
นายก่อเกียรติ  ตั้นพัฒนกิจ  
216 6120710266
นายลุฏฟี โต๊ะหีม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสะเดา
นายคทาวุฒิ  พิมพ์ศักดิ์  
217 6120710267
นางสาวมัรฎียะห์ เจะเตะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอมายอ
นายสมชาย  เพ็งคำภู  
218 6120710268
นายอับดูลเลาะห์ อะแด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
นางสาวอาอีเส๊าะ  อาเย๊าะแซ  
219 6120710269
นางสาวฟาเดีย มะเซ็ง
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายสุชาติ  ลือเกีรติศักดิ์  
220 6120710270
นางสาวฮูสนา มะแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
นางสาวอาอีเส๊าะ  อาเย๊าะแซ  
221 6120710271
นางสาวรุสฮาดา ยูโซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว สาขาภาคเหนือ
นางสาวสุกัญญา  มีนาชัย  
222 6120710272
นางสาวโซเบย่า อาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นางณิชยา  ลาวัลย์วุช  
223 6120710273
นายศุภวุฒิ จักรกาญจน์
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
นางสาวนูร์ไอนีย์  หะยีแวนิ  
224 6120710274
นายรอฟีซี เปาะเลาะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอตากใบ
นางซารีนิง  เจะเด็ง  
225 6120710275
นางสาวโศรยา หลานเด็น
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่
นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิสถิตย์  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
นักศึกษา : ปี 2564 ทั้งหมดจำนวน 225 คน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________