ข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
พิมพ์วันที่ :
29/02/2567
เวลา :
06:25:32
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
วิชาเอก
สถานประกอบการ
ชื่อพี่เลี้ยง
1 6020710300
นายธนกฤต จันทร์เกตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
2 6120710018
นายปริญญา ดาราฮิม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
3 6220710001
นายธนกฤติ บุตรจีน
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
4 6220710002
นายธีรภัทร์ ชัยศรี
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
5 6220710003
นายบูรฮัน บินอับดุลลา
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
6 6220710004
นางสาวมุสลีมะห์ อาแวกือจิ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
7 6220710005
นายมูฮัมมัดรัฟฟีน ขุนอภิรมย์
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
8 6220710007
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณโณ
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
9 6220710009
นายอมันต์ เจ๊ะมะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
10 6220710010
นายอานัส แซะอาหลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
11 6220710011
นางสาวอาวาตีฟ มะรือสะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
12 6220710013
นางสาวจุฬารัตน์ บุญราศรี
การปกครองท้องถิ่น
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
13 6220710014
นายซอฟวาน ดอเล๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
14 6220710015
นางสาวโซเฟีย สาและ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
15 6220710016
นายธนวัฒน์ ทะสะระ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
16 6220710017
นางสาวนาดียา ยะเอ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
17 6220710018
นางสาวนาเดียร์ ดือราแม
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
18 6220710020
นางสาวนิภาภรณ์ ภักดี
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
19 6220710021
นางสาวนูรฮาลีซา บางปู
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครยะลา
20 6220710022
นางสาวนูรุลอีมาน ฮะสะแต
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
21 6220710023
นางสาวฟารีดา บินอาสัน
การปกครองท้องถิ่น
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
22 6220710024
นางสาวยุพาพร ขวัญจุล
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
23 6220710025
นางสาวรุสมี มูดอ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
24 6220710026
นายวิศาล แดบอ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
25 6220710027
นายศุภวัชร์ มุกดา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
26 6220710028
นางสาวอัฟนาน มะยะเด็ง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
27 6220710029
นางสาวฮัสณี ดอเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานจังหวัดปัตตานี
28 6220710030
นางสาวชนาภา รักษ์สังข์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 6220710031
นางสาวซอหฮ๊ะ โต๊ะอ๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
30 6220710032
นางสาวซาปูรา มะมิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
31 6220710033
นางสาวซารีมะห์ เตะแต
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
32 6220710034
นางสาวต่วนอามานียะห์ นิปูเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
33 6220710035
นางสาวนารีมาน ยามา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
34 6220710037
นางสาวฟิรดาว สามะยีงอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
35 6220710038
นางสาวราฎียา ไมดินเกาส์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
36 6220710039
นางสาวรุสมีมีร์ กูโน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Asia center foundation
37 6220710040
นางสาวรุสไมนี อูมา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
38 6220710042
นางสาววันดาอีญะห์ ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
39 6220710043
นายวาริษ สมาคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 6220710045
นายสรยุทธ มือเยาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
41 6220710046
นางสาวสารอ อูมามาวัด
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
42 6220710047
นางสาวสุทธิกา นวลจันทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
43 6220710048
นายอาดือลัน ยามา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
44 6220710049
นายอานัซ ดาราโอะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
45 6220710050
นางสาวอามาลีนา ยีรัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
46 6220710053
นางสาวกชกร แซ่เฮง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
47 6220710055
นายซุรตาน มะเด็ง
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
48 6220710056
นายซุลกิฟลี บอเถาะ
นโยบายสาธารณะ
มูลนิธิกระจกเงา โครงการสวนครูองุ่น
49 6220710057
นางสาวซูรัยย่า บุญประสิทธิ์
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
50 6220710058
นางสาวทัศณีม มะแซ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
51 6220710060
นางสาวนาดูวา ยูโซะ
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
52 6220710061
นางสาวนิษฐ์ภาพัชร โกศลกาญจน์
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
53 6220710062
นางสาวนุซีฟา บือราเฮง
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก
54 6220710063
นายปฏิพล สุธาพาณิชย์
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
55 6220710064
นายฟาฮัด เชี่ยวการ
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
56 6220710066
นายรีดูวัน ดอรอฮิง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
57 6220710067
นายวรเทพ ดาราไก
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์
58 6220710070
นางสาวอามีรา เจะรอเนาะ
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
59 6220710071
นางสาวฐิติรัตน์ ปิยะพันธ์
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา
60 6220710072
นางสาวณัฐสิยา นาวีว่อง
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
61 6220710074
นางสาวนุซมี เจ๊ะแม
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
62 6220710075
นางสาวนูรีซัน บูงาตายง
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
63 6220710076
นายบัลลังก์ หวันหมาน
การปกครอง
มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
64 6220710078
นายภูมิไท สุขแก้ว
การปกครอง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา
65 6220710079
นางสาวรุซมี มะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
66 6220710080
นางสาวแวซัลวา แวมามุ
การปกครอง
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
67 6220710081
นางสาวศศิโสม สาคร
การปกครอง
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
68 6220710082
นายสันติ สามัญ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
69 6220710083
นางสาวอริสา สิงห์โต
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
70 6220710084
นางสาวอานีส อูมา
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
71 6220710085
นายอิสมาแอล สิเด๊ะ
การปกครอง
มูลนิธิกระจกเงา โครงการสวนครูองุ่น
72 6220710086
นางสาวฮาฟีนี เบ็ญนาวี
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
73 6220710087
นายซูเฟียน ดอเลาะเซ็ง
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
74 6220710090
นางสาวนูรอัยนี่ หมันหนัน
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
75 6220710091
นางสาวนูรฮาฟีนี สะมาแอ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
76 6220710092
นางสาวนูรีฮัน ยาโฮะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
77 6220710093
นางสาวมัสวานีย์ เจะดาราโซ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
78 6220710094
นางสาวศุภกานต์ ทองตำ
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองคลองแห
79 6220710095
นางสาวศุภิสรา แก้วชนะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
80 6220710096
นายสัญญาพล อุปลา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
81 6220710097
นายอภิรักษ์ มุขน้อย
การปกครองท้องถิ่น
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
82 6220710098
นางสาวซัซวานี หมัดสมัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
83 6220710099
นางสาวซาลีนา อาแด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
84 6220710100
นางสาวนูรียา บินล่าเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
85 6220710101
นายฟาเดล หมานฝา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4
86 6220710102
นางสาวฟีรดาวส์ ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
87 6220710103
นายไฟซาล อาแวปูเตะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
88 6220710104
นางสาวยัสมิน อูเซ็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
89 6220710105
นางสาวยิ่งลักษณ์ สหกโร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
90 6220710106
นางสาวรุสนี เต๊ะหม่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
91 6220710108
นายอนัส หลำแหละ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4
92 6220710109
นายอัมรี ลาเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
93 6220710110
นายฮันซอลาห์ มะสง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ออล ซีซั้นส์ มารีน จำกัด
94 6220710111
นายพชรพล อังคะสี
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
95 6220710113
นางสาวกัญศดา หมะหลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
96 6220710115
นางสาวกิ๊ฟเฟอร์นี มะแซ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
97 6220710116
นางสาวกุลวาณีย์ เจะมิง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
98 6220710117
นางสาวกูฟาเดียร์ นิเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
99 6220710118
นายกูมะ มานิ๊
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
100 6220710120
นางสาวจณิสตา และตี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
101 6220710122
นางสาวจีรนันท์ นะแหละ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
102 6220710123
นางสาวแจนทิรา นุ่นแก้ว
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
103 6220710124
นายโชคอนันต์ เลิศพงศ์วิภูษณะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
104 6220710125
นางสาวซัซวานีย์ ซุหะแล
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
105 6220710127
นางสาวซาอุรา มาฮะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
106 6220710129
นางสาวซูไบดะห์ ดือเระ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
107 6220710130
นางสาวซูมัยยัห เว๊าะกอ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
108 6220710131
นางสาวซูไฮนี ลาเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
109 6220710132
นางสาวซูไฮลา ยูโซ๊ะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
110 6220710133
นางสาวซูไฮลา รีแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา
111 6220710134
นางสาวซูไฮลา สาอุ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
112 6220710135
นางสาวโซเฟีย เจะอีซอ
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
113 6220710136
นางสาวโซเฟีย ดอเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
114 6220710137
นางสาวไซนี อาบู
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
115 6220710139
นางสาวณัฐธิดา พุทธคุณ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
116 6220710140
นางสาวณัฐนรี พุทธคุณ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
117 6220710141
นางสาวดวงกมล เต่งศิริธรรม
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
118 6220710142
นางสาวดานีย๊ะ เหมมัน
การปกครองท้องถิ่น
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
119 6220710143
นางสาวดาราลักษณ์ เพชรซ้อน
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
120 6220710145
นายตรีมีซีย์ กูโน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
121 6220710146
นางสาวต่วนนาดียะห์ ต่วนเด
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี
122 6220710147
นายตะวัน หวังหลำ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
123 6220710148
นางสาวทรายนับ มาหิเละ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
124 6220710150
นายธีรภัทร จงจิตร
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอฉวาง
125 6220710151
นางสาวนภัสวรรณ ทอดทิ้ง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
126 6220710152
นางสาวนภาพร สาอุ
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
127 6220710154
นายนรินทร์ ยูโซ๊ะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
128 6220710155
นางสาวนริศรา เจะหะ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
129 6220710156
นางสาวนัสรีดา แวเยะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก
130 6220710157
นางสาวนัสรีน สมาแอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
131 6220710158
นางสาวนาฎียา มาลินี
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
132 6220710159
นางสาวนาเดีย เจะมะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
133 6220710161
นางสาวนามีซา มะซง
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
134 6220710162
นางสาวนารีซะห์ เจะมิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
135 6220710163
นางสาวนิโซเฟีย หะแว
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
136 6220710164
นายนินัสรุดดีน แมเราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
137 6220710165
นางสาวนิยัสมี มามะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
138 6220710166
นางสาวนิอามีเราะฮ์ จำรูญศิลป์
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
139 6220710167
นางสาวนิฮาวา นิและ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
140 6220710168
นางสาวนุรซีลา มาหะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
141 6220710169
นางสาวนุรอัยนี มาลายา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
142 6220710170
นางสาวนุรอาซีกีน เจ๊ะเง๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
143 6220710171
นางสาวนุรอามาณีย์ เจะแม
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
144 6220710172
นางสาวนุสรา การาหมัด
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
145 6220710173
นายนูรดิน ฮะซา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
146 6220710174
นางสาวนูรมี เจะหะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
147 6220710175
นางสาวนูรมี ปาเนาะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
148 6220710176
นางสาวนูรอาซีซา เจ๊ะแน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
149 6220710177
นางสาวนูรอามานี กาเซ็ง
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา
150 6220710178
นางสาวนูรไอนี เจะหลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
151 6220710179
นางสาวนูรฮานาน หามะบูเกะ
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
152 6220710180
นางสาวนูรฮายาตี จิใจ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง
153 6220710181
นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะแว
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
154 6220710182
นางสาวนูรีซา อาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
155 6220710183
นางสาวโนร์บัยดูรี มะดือเระ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
156 6220710184
นางสาวบัดดรียะห์ อาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
157 6220710185
นางสาวบัลกิส หมัดอะดัม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
158 6220710186
นางสาวอริสรา กละ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
159 6220710187
นางสาวบุญญิสา ชุมประมาณ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
160 6220710188
นางสาวบุศรอ ตาหยงมัส
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
161 6220710189
นางสาวบุษราภรณ์ บุญพรัด
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
162 6220710190
นางสาวเบญจมาภรณ์ ขวัญเลิศ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
163 6220710191
นางสาวปิยดา อูเซ็ง
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
164 6220710192
นางสาวปิยธิดา บุญมิ่ง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
165 6220710193
นางสาวผกามาส สุวรรณมณี
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
166 6220710194
นางสาวพรทิพย์ ตัณฑพงษ์
การปกครอง
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
167 6220710197
นางสาวฟัยรูซ แวดาโอะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
168 6220710198
นายฟัยศ็อล เจ๊ะแม
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
169 6220710199
นางสาวฟาดีละห์ สาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
170 6220710200
นางสาวฟาติน เจ๊ะโด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
171 6220710201
นางสาวฟาตีฮะห์ ลอนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา
172 6220710202
นางสาวฟารีดา หวังกุหลำ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
173 6220710203
นางสาวฟิรดาวส์ เจะสารี
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
174 6220710204
นางสาวฟีรดาวส์ ยูโซะ
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
175 6220710205
นายฟีรมัน เจ๊ะหะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
176 6220710206
นายฟูตรกอน อุมา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
177 6220710207
นายภูธเรศ แก้วกับบัว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
178 6220710208
นางสาวมนัชญา งานแข็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
179 6220710211
นายมัชฌิมา เรืองสังข์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
180 6220710212
นางสาวมาเรียม รีกาซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
181 6220710213
นางสาวมิ่งมณี ลอนิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
182 6220710214
นางสาวมิรันตี สาและ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
183 6220710215
นายมุสลิม วาโด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
184 6220710219
นายมูหาหมัดอีลา มะลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
185 6220710221
นายมูฮำมัดซานิง มะรอนิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
186 6220710222
นายมูฮำหมัดอัซมี แวนาแว
การปกครอง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
187 6220710223
นายยูฮัน ดอเลาะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
188 6220710225
นายรัชชานนท์ ศรีสมทรง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
189 6220710229
นางสาวรุสมีนา เว๊าะเจ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
190 6220710230
นางสาวรุสลีนา สะแต
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
191 6220710231
นางสาวรุสวานี ยงดะเด็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
192 6220710232
นางสาวรูซีตา หะยีแวนิ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
193 6220710233
นางสาวลียานา สมพงศ์
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
194 6220710234
นางสาววาซินีย์ อดุลยศาสน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
195 6220710235
นางสาววีระญา ดุลย์ศิริภากร
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
196 6220710237
นายแวปรวรรต อิสาเฮาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิคนช่วยฅน สำนักงานใหญ่
197 6220710238
นางสาวแวรุสนา อาแว
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
198 6220710239
นางสาวแวอัสมาร์ แวเย็ง
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี
199 6220710240
นางสาวแวอาแอเซาะฮ์ จิใจ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
200 6220710241
นายศุภกิตติ์ สำเร
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
201 6220710242
นายสอบรีย์ บิลังโหลด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท ออล ซีซั้นส์ มารีน จำกัด
202 6220710243
นางสาวส้อลิฮ๊ะ หมัดอะด้ำ
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองคลองแห
203 6220710244
นางสาวสากีฟะห์ เจ๊ะสะแม
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
204 6220710245
นางสาวสาปีหน๊ะ เจ๊ะอาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา
205 6220710246
นางสาวสุจิวรรณ อุไร
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
206 6220710247
นายสุทธิพงศ์ หะยีดือราแม
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน
207 6220710248
นางสาวสุใบยะห์ แวดอเลาะ
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
208 6220710249
นายสุรินทร์ ตอหิรัญ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
209 6220710250
นางสาวสุไรนี หะยีมะลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
210 6220710251
นายสุไลมาน สาแมสารี
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
211 6220710252
นางสาวสุวรรณี บูละ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
212 6220710253
นางสาวเสาวณี เบ็ญยูโซะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
213 6220710255
นางสาวไหมสุหรี ปะดุกา
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
214 6220710256
นายอดินันท์ แวบือราเฮ็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Embassy of the Kingdom of Bahrain
215 6220710257
นายอดุลย์ เปาะเดร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
216 6220710258
นายอนันต์ สาแล
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
217 6220710259
นายอนุชา แก้วศรี
การปกครอง
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
218 6220710260
นางสาวอนุสรา ยามาสัน
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
219 6220710261
นายอภิสิทธิ์ บุญชัย
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
220 6220710262
นางสาวอรณิชา อาจหาญ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
221 6220710264
นายอับดุลฮากีม หะยีเจ๊ะอาแซ
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
222 6220710265
นายอับบัส โต๊ะจอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
223 6220710266
นายอับบัส หยาหลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
224 6220710267
นางสาวอัมณีย์ วานิ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
225 6220710268
นางสาวอัมบียาห์ เจะดุหมัน
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
226 6220710270
นายอัมรู ดิง
การปกครอง
เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)
227 6220710271
นางสาวอัยเซาะห์ เจะมะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
228 6220710274
นายอาเดล โดยหมะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิคนช่วยฅน สำนักงานใหญ่
229 6220710277
นายอานัส บิลังโหลด
การปกครอง
สำนักงานเขตบางกะปิ
230 6220710278
นายอานูวา แซมาลี
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
231 6220710279
นายอาฟัยซอล มะดีเย๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
232 6220710280
นางสาวอารยา สุวรรณรัตน์
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
233 6220710281
นางสาวอารีญา มะเจะแน
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
234 6220710282
นางสาวอารีฟา นุ้ยประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
235 6220710283
นางสาวอารียา เย็นจิต
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
236 6220710284
นางสาวอารียา หมัดล่าเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
237 6220710285
นางสาวอาวาตีฟ จันทร์พิทักษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา
238 6220710286
นางสาวอาสานา จาหลง
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
239 6220710288
นางสาวอินซานี สะเตาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
240 6220710289
นายอิฟรอนด์ อาบ๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
241 6220710290
นายอิสนัยน์ หมัดเหลาะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
242 6220710291
นายอิสมาแอล มะเก็ง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
243 6220710292
นางสาวอุไรณา ตำบู
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
244 6220710293
นางสาวอูมียะห์ เจะบราเฮง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245 6220710294
นายเอนกพงศ์ อมรวัฒน์
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
246 6220710295
นายฮาซัน แวกาเดร์
การปกครองท้องถิ่น
กลุ่มด้วยใจ
247 6220710298
นางสาวฮาบีบะห์ บุญมาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
248 6220710299
นางสาวฮาฝีซ่า เอียดตำ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
249 6220710300
นายฮาฟิซ ดือเร๊ะ
การปกครอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
250 6220710301
นางสาวฮายาตี รอเซ็ง
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร
251 6220710303
นางสาวฮุสนา แซะอามา
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
252 6220710304
นายซันมาน หมาดหยัน
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
253 6220710305
นายมูหัมหมัดอาซัม ยาการียา
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
254 6220710306
นางสาวซูมัยยะห์ โต๊ะนาแม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
255 6220710307
นายอิราฟาน ดลระหมาน
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
256 6220710308
นายแวซาฟีดี แวสุหลง
การปกครอง
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
257 6220710309
นางสาวอัซนีดา ราแดง
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
258 6220710310
นางสาวสิรภัทร สันติวิริยวงศ์
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
259 6220710311
นายฟิตรี ดิงลูกา
การปกครอง
มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
260 6220710312
นางสาวสุไงนี่ กอหลัง
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
261 6220710313
นางสาวนุรฟ้าราส์ ตูแวสุหลง
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
262 6220710314
นายวัฒนา ลาพานิช
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
263 6220710315
นางสาวนัศรินท์ สามะ
การปกครอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
264 6220710316
นางสาวแวดะห์ ดือราแม
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
265 6220710317
นางสาวฮาบีบีย์ สาริปา
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
266 6220710318
นางสาวฮากีมา ดันงุ่น
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
267 6220710320
นายเกาว์ซัรฟาอ์ ฮามะ
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา โครงการสวนครูองุ่น
268 6220710321
นางสาวแสงดวง จันทรเวด
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
269 6220710323
นางสาวสุวรรณี แตลอแม็ง
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
270 6220710324
นางสาวมัสตูรา มะสะแห
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
271 6220710325
นางสาวรูกีสมา ยูโซ๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
272 6220710326
นายอีรฟัน กือจิ
การปกครองท้องถิ่น
เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
273 6220710327
นางสาวพิชญา หะหยัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
274 6220710328
นายฟิรฮาน เวาะลอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิคนช่วยฅน สำนักงานใหญ่
275 6220710329
นางสาวนุร์ฮา สนิทวาที
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
276 6220710331
นางสาวอากีละห์ กาซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Asia center foundation
277 6220710332
นางสาวนัสริน เจะแว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
278 6220710333
นางสาวอาสมะ เบ็ญดาโอะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
279 6220710335
นางสาวนินาเดียร์ เจะเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
280 6220710337
นางสาวนิรัยฮาน มะมิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
281 6220710338
นางสาวฮูสนา ดีแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
282 6220710339
นายรุชดี หลังปูเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283 6220710342
นายอับดุลซามัน เจ๊ะนิ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
284 6220710343
นายไอมาน มะรือสะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
285 6220710344
นางสาวนูรียะห์ ยะโก๊ะ
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
286 6220710345
นางสาวนูรมา นิเงาะ
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
287 6220710346
นายกุรซี่ อุสนุน
นโยบายสาธารณะ
บริษัท แมส มิวสิค จำกัด
288 6220710347
นางสาวนัสรีน บิลละโสย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่า
289 6220710348
นายอิสมาแอ ดะเซ็ง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
290 6220710349
นางสาวนูไรยา บาซา
นโยบายสาธารณะ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
291 6220710350
นางสาวประภาพร แก้ววิจิตร
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
292 6220710351
นายศุภกร เกตุชู
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
293 6220710352
นางสาวอภิสรา โปดำ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอป่าบอน
294 6220710353
นางสาวฮาฟีเราะห์ แวเดง
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
295 6220710354
นายอภิลักษณ์ ทองด้วง
นโยบายสาธารณะ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
296 6420710240
นายอติกย์ ยูโซะ
การปกครอง
Amnesty International Thailand
297 6420710261
นายอาซูวัน มามะ
การปกครอง
กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
นักศึกษา : ปี 2565 ทั้งหมดจำนวน 297 คน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________