สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองนราธิวาส
10
57 คน
2
ตากใบ
1
2 คน
3
บาเจาะ
1
0 คน
4
ยี่งอ
1
1 คน
5
ระแงะ
1
2 คน
6
รือเสาะ
2
6 คน
7
ศรีสาคร
1
1 คน
8
แว้ง
0
0 คน
9
สุคิริน
0
0 คน
10
สุไหงโก-ลก
5
17 คน
11
สุไหงปาดี
1
0 คน
12
จะแนะ
0
0 คน
13
เจาะไอร้อง
2
3 คน
14
*อ.บางนรา จ.นราธิวาส
0
0 คน

ทั้งหมด 14 แถว : 1 หน้า : 1