สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองพัทลุง
2
5 คน
2
กงหรา
1
2 คน
3
เขาชัยสน
0
0 คน
4
ตะโหมด
0
0 คน
5
ควนขนุน
0
0 คน
6
ปากพะยูน
0
0 คน
7
ศรีบรรพต
0
0 คน
8
ป่าบอน
1
1 คน
9
บางแก้ว
0
0 คน
10
ป่าพะยอม
0
0 คน
11
ศรีนครินทร์
0
0 คน

ทั้งหมด 11 แถว : 1 หน้า : 1