สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
พระนครศรีอยุธยา
0
0 คน
2
ท่าเรือ
0
0 คน
3
นครหลวง
0
0 คน
4
บางไทร
0
0 คน
5
บางบาล
0
0 คน
6
บางปะอิน
0
0 คน
7
บางปะหัน
0
0 คน
8
ผักไห่
0
0 คน
9
ภาชี
0
0 คน
10
ลาดบัวหลวง
0
0 คน
11
วังน้อย
0
0 คน
12
เสนา
0
0 คน
13
บางซ้าย
0
0 คน
14
อุทัย
0
0 คน
15
มหาราช
0
0 คน
16
บ้านแพรก
0
0 คน

ทั้งหมด 16 แถว : 1 หน้า : 1