สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองกำแพงเพชร
0
0 คน
2
ไทรงาม
0
0 คน
3
คลองลาน
0
0 คน
4
ขาณุวรลักษบุรี
0
0 คน
5
คลองขลุง
0
0 คน
6
พรานกระต่าย
0
0 คน
7
ลานกระบือ
0
0 คน
8
ทรายทองวัฒนา
0
0 คน
9
ปางศิลาทอง
0
0 คน
10
บึงสามัคคี
0
0 คน
11
โกสัมพีนคร
0
0 คน

ทั้งหมด 11 แถว : 1 หน้า : 1