สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองเชียงราย
5
22 คน
2
เวียงชัย
0
0 คน
3
เชียงของ
0
0 คน
4
เทิง
0
0 คน
5
พาน
0
0 คน
6
ป่าแดด
0
0 คน
7
แม่จัน
0
0 คน
8
เชียงแสน
0
0 คน
9
แม่สาย
0
0 คน
10
แม่สรวย
0
0 คน
11
เวียงป่าเป้า
0
0 คน
12
พญาเม็งราย
0
0 คน
13
เวียงแก่น
0
0 คน
14
ขุนตาล
0
0 คน
15
แม่ฟ้าหลวง
0
0 คน
16
แม่ลาว
0
0 คน
17
เวียงเชียงรุ้ง
0
0 คน
18
ดอยหลวง
0
0 คน

ทั้งหมด 18 แถว : 1 หน้า : 1